Kv1156 Skarholmvegen

Askøy kommune

  • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Kostnad: 155,4 mill. kroner
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Prosjektet vil gje ein samanhengande gang- og sykkelveg i Skarholmsvegen på om lag 1,5 kilometer. Det er i dag lagt til rette for mjuke trafikanter på delar av strekninga, men manglar på 700 meter. 

Den ferdige strekninga har eit stort potensial for å auke andelen gåande og syklande mellom dei to folkerike områda Strusshamn og Kleppestø. Tiltaket vil og gjere kollektivknutepunktet på Kleppestø meir tilgjengeleg for innbyggjarane.

Skarholmvegen er ein del av vedteke hovudnett for sykkel mellom Kleppestø og Ravnanger.

 

Foto: Google Streetview