Kv. 1158 Kvernhusdalen

Askøy kommune

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Utbyggingsfasen

Prosjektet innebærer å bygge ca. 660 meter gang- og sykkelveg langs eksisterende kommunal veg kv. 1158 Kvernhusdalen. Det vil gi et trafikksikkert tilbud for syklende og gående på strekningen. Vegen er skoleveg til Kleppe skole. 

Tiltaket vil medføre at en får et sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra Juvik til Strusshamn. Det er også tilknytting til eksisterende gangveg over Stongafjellet mot Kleppestø.

Gjennom Askøypakken skal man anlegge gang- og sykkelveg fra Juvik til Haugland. Tiltaket er en del av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra Kleppestø til Ravnanger.

Foto: Google Streetview