Kv. 1146 Kulvert Idrettsvegen

Øygarden kommune

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Februar 2023

Idrettsvegen er ein svært belasta veg med mykje tungtransport. Føremålet med dette tiltaket er å betre framkomsten og tryggleiken mellom Straume sentrum og idretts-, industri- og skuleområde i Idrettsvegen.

Gjennom tiltaket skal det byggast ein kulvert under Idrettsvegen, og eit tilrettelagt busstopp i tilknytning til kulverten. 

Tiltaket gjer det lettare for syklande og gåande å kome seg fram, og gje ei tryggare kryssing for fotgjengarar. Området vil bli meir attraktivt for gåande og syklande og får ei betre løysing for kollektivtrafikk. 

Prosjektet vart ferdigstilt i 2023.