Kronstad - Haukeland vest sykkelkobling

Bergen kommune, Årstad

  • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Kostnad: 5,6 mill. kroner
  • Finansieringskilde: Statlige belønningsmidler
  • Status: Planleggingsfasen

Det er planlagt ei kopling for gåande og syklande mellom Haukeland sjukehus vest og sykkelvegen langs bybane linje 2 ved Kronstad.

Mjuke trafikantar vil då kunne bevege seg i ein rettare og tryggare linje fra nyetablert gang- og sykkelveg ved St. Halvards veg, inn i krysset mellom St. Olavs veg og Ibsens gate.

Dette er eit område med forventa vekst i kor mange syklande til og frå Haukeland sjukehus. 

Ein ynskjer óg å utbetre kryss i Ibsens gate til ei meir sykkelvennleg løysing, og å utvide eksisterande rampe i enden av Arnoldus Reimers gate.

Foto: Google Streetview