Hjellestadvegen

Bergen kommune, Ytrebygda

  • Tiltaksområde: Gange, Kollektiv, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Bompenger
  • Status: Ferdigstilt

Prosjektet innbefatter bygging av  ny gang- og sykkelveg og opprusting av Hjellestadvegen på strekningen fra Blomsterdalen til Ådland bro.

 

Når prosjektet er ferdig vil det bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle på Hjellestad, samtidig som opprustning av vegen vil gi bedre fremkommelighet for kollektiv og øvrig transport.

 

Strekningen har potensiale for 200-360 syklende pr døgn. Den ligger på definert sykkelnett og i utbyggingsfase 2 i sykkelstrategien for Bergen kommune.

 

Vegbredden blir på 7,5 meter. Bredden på gang- og sykkelveg er på 5,5 meter. Total lengde på ny veg er 1850 meter. 

I tillegg til bygging av ny veg blir det gjort et omfattende vann- og avløpsarbeid.

Arbeidet med vegen er nå ferdigstilt. Det gjenstår noen mindre arbeider på to eiendommer, samt jordlegging av et areal som var benyttet som riggområde. Dette er planlagt utført på vårparten.