Fv. 5348 Haugeveien Sykkeltrasé Nordnes: Nordnesbakken–Margaretastredet

Bergen kommune, Bergenhus

  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler, Statlige belønningsmidler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Høst 2021

Det er bygget et oppgradert gatetverrsnitt med brostein og med sykkelvennlig overflate i sykkeldelen og oppgraderte fortau. Løsningen legger opp til sykling i blandet trafikk på grunn av lav trafikkmengde og hastighet. 

Prosjektet skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og bidra til oppnåelse av målet om null vekst i personbiltrafikken, og mål om trafikksikkerhet og fremkommelighet, klima og miljø.