Fv. 582, Kv. 5312 Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), sykkelanlegg

Bergen kommune, Årstad

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler, Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Tentativ gjennomføringsplan: Behandling av reguleringsplan 2022–2023, grunnerverv og prosjektering 2024–2025, bygging 2025–2027.

Prosjektet omfatter bygging av til sammen 1,4 km sykkelveg med fortau – 1,25 km på østsiden av Storetveitvegen mellom Hagerups vei og Fantoft, og 150 m langs Fantoftvegen. Storetveitvegen blir liggende i same trasé som i dag. Det skal også etableres lysregulert kryssing av Storetveitvegen 200 m sør for Fantoftkrysset og høyresvingefelt i krysset Storetveitvegen/Fantoftvegen. Rundkjøringen ved Hagerups vei skal sideforskyves.

Målet er å etablere et attraktivt tilbud til myke trafikanter, slik at flest mulig kan velge å gå og sykle. Strekningen har i dag mangelfullt tilbud med blandet gang- og sykkelveg, som tidvis skifter side.

Strekninga ligger som utbyggingsfase 1 i sykkelstrategi for Bergen, med svært høyt potensiale for syklende (1000–2000 pr døgn). Tiltaket legger til rette for sykling til og fra viktige målpunkt på Fantoft, som arbeidsplasser og Fantoft studentby. Det gir god sammenheng med sykkelveg som er under planlegging vidare nordover mot Mindemyren.

En forutsetning for å utløse potensialet er at strekningen Storetveitvegen nord for Hagerupsvei også blir tilrettelagt bedre for myke trafikanter.

Foto: Google Streetview