Fv. 5306 Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole

Bergen kommune, Åsane

  • Tiltaksområde: Gange, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Reguleringsplan pågår. Tidspunkt for ferdigstillelse av reguleringsplan er avgjørende for når prosjektet kan gjennomføres.

Målet med prosjektet er å legge bedre til rette for syklende og gående mellom Haukedalen skole og Åsane sentrum, og å utbedre kryssområdet ved Midtkleiva, som er ulykkesutsatt og har framkommelighetsproblem for kollektivtrafikken. Hesthaugveien ved krysset til Midtkleiva er 1 av 20 ulykkespunkt i Bergen. Det vil være viktig å utbedre kryssområdet med tanke på fremkommelighet for kollektiv og for å sikre kryssende fotgjengere over Hesthaugvegen.

Strekningen fra  Åsane terminal til Haukedalen skole er ca. 1,2
km. Tiltaket vil gi bedre sammenheng i gang- og sykkeltilbudet langs Hesthaugvegen (som er en viktig skoleveg), og bedre framkommelighet for kollektivreisende. Det vil også gi bedre forbindelse for sentrale boligområder og funksjoner langs Hesthaugvegen til sentrale deler av Åsane.

Strekningen er i sin helhet innenfor utbyggingsfase 1 i sykkelnettet i sykkelstrategi for Bergen. Potensialet er beregnet til rundt 1000 syklende pr døgn nord i Hesthaugvegen og 5-600 i langs det meste av strekningen. Strekningen ligger innenfor byfortettingssonen i KPA (kommuneplanens arealdel) og er i tråd med gjeldende kollektivstrategi.