Fv5264 Nordre Hauglandsveg

Askøy kommune

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Kostnad: 31,4 mill. kroner
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Med dette prosjektet vil ein etablere gang- og sykkelveg i Nordre Hauglandsveg, om lag 400 meter frå Kjerrgardskrysset.

Her manglar det løysing for mjuke trafikantar i dag, og strekningen er definert som farleg skoleveg. Tiltaket vil dermed gje betre trafikksikkerheit. Busstopp nær strekninga vil og få betre gangtilkomst.

Vegen vil koplast på eksisterande gang- og sykkelveg i Norde Hauglandsveg og planlagt gang- og sykkelveg langs Kjerregardsvegen. Dette vil bidra til eit heilskapeleg nettverk for mjuke trafikantar innanfor sykkelsonen til Fromeide lokalsenter.

 

Foto: Google Streetview / norgeskart.no