Fv5150 Trolldalen–Lepsøyvegen - trygg GS-løsning

Bjørnafjorden kommune

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Kostnad: 8,2 mill. kroner
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Prosjektet vil etablere ei trygg løysing for mjuke trafikantar for å redusere risikoen for ulykker. Strekninga er definert som farleg skuleveg i dag. 

Med opparbeiding av eit trygt gang- og sykkeltilbod i Trolldalen kan barn begynne å gå eller sykle til skule og fritidsaktivitetar, og behovet for skuleskyss med privatbil vil minke. 

Det vert og sett opp busshaldeplass i samband med etablering av fortau.

 

Foto: norgeskart.no