Fv. 582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Allé

Bergen kommune, Årstad

  • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Gange, Kollektiv, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler, Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Tidligst oppstart i 2024. Prosjektering: 2022/2023. Bygging: 2024–2026.

I prosjektet skal det etableres en sykkelveg med oppgraderte fortau og holdeplasser på strekningen Fv582 Hagerups vei–Wergeland. Tiltaket innebærer også at vegbane/rundkjøring og forholdene for kjørende blir utbedret, og at det kommer trygge kryssingspunkt for myke trafikanter. 

Tiltaket gir et nytt tilbud for syklende og et oppgradert tilbud for gående og kollektivreisende. Det  vil sikre sammenheng i gang- og sykkeltilbudet mellom øst- og vestsiden av Bergensdalen, og bidra til et godt tilbud for tunge befolkningskonsentrasjoner på Landås mot Mindemyren og Bergen sentrum. De som kommer sørfra, for eksempel fra Fantoft-, Storetveit og Paradis-området vil også nyte godt av tilbudet.

Tiltaket har sykkelpotensiale på 1000–1400 syklende pr døgn.

Tiltaket bygger opp rundt sentral arealutvikling i Bergensdalen og utvikling/styrking av Wergeland som bydelssenter og bybanestopp. Strekningen ligger innenfor byfortettingssone og sentrumssone i KPA (kommuneplanens arealdel), og på sykkelnettet i utbyggingsfase 1 i sykkelstrategi for Bergen (2020–2030).

Foto: Google Streetview