Fv. 558 Tennebekk næringsområde, ombygging av kryss/avkjørsel

Bergen kommune, Laksevåg

  • Tiltaksområde: Gange, Kollektiv, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Tiltaket vurderes tidligst å kunne starte opp med byggearbeider i løpet av 2024. Dette avhenger av når det foreligger vedtak på reguleringsplan.

Hovudmålet er å etablere en mer trafikksikker løsning for tilkomst til Tennebekk næringsområde. Dagens løsning bygger på en eldre reguleringsplan og vurderes som utfordrende trafikksikkerhetsmessig, spesielt for sykkeltrafikk, da det er en høy andel lange kjøretøy i avkjørselen.

Krysset/avkjørselen mot Tennebekk næringsområde skal utbedres for å bedre sikkerheten for alle trafikantrupper, men spesielt for myke trafikanter. Punktet er et av ulykkespunktene i Bergen, hvor
det bl.a. har skjedd en alvorlig sykkelulykke.

Tiltaket vil bidra til å bedre fremkommeligheten til syklende og gående, og i større grad sikre fotgjengere som krysser avkjørselen ved dette punktet. 

Det forventes bedret trafikkavvikling som følge av bedre tilrettelegging/kanalisering i krysset. Dette vil kunne bidra til å øke fremkommeligheten for kollektivtrafikk på strekningen

Området er krevende å forbedre på grunn av terrenget og dagens
interne vegsystem og bygninger i næringsområdet. Det blir derfor sett på ulike løsninger fra rundkjøringen og et stykke forbi avkjørselen. Dette blir avklart i pågående reguleringsplanarbeid.

Foto: Google Streetview