Fv. 5254 Kleppevegen ved Myrane

Askøy kommune

  • Tiltaksområde: Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Utbyggingsfasen

Myrane er beliggende sentralt på Askøy, like nord for Kleppestø sentrum, og betjener hele kommunen.

Gjennom prosjektet skal det etableres en ny trafikksikker infrastruktur til Kleppestø barneskole, Kleppestø ungdomsskole, Askøy videregående skole, Askøyhallen og Helsetunet. Tiltaket går ut på å stenge eksisterende avkjørsler, etablere en ny felles avkjørsel (rundkjøring) til området, etablere gang- og sykkelveg/fortau, ny bussholdeplass og ”kiss and ride” for ungdomsskolen/videregående skole og idrettshall.

Tiltaket gir et nytt og forbedret tilbud til gående, syklende og kollektivreisende. Gange og sykkeltilbudet kobles mot regionsenteret Kleppestø, og vil bli en del av et sammenhengende gang- og sykkeltilbud på Askøy.  Tiltaket vil bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk ved at det anlegges nye holdeplasser. Her vil også komme en trafikksikker holdeplass til skoleskyss.

Områdeplanen for Myrane viser en ordnet veg- og parkeringsstruktur, der største delen av området skal være bilfritt og tilrettelagt for gående og syklende. Da området er sentralt og nært kollektivknutepunkt, legges det til rette for høy utnyttelse i byggeområdene.

Området består av idrettsanlegg (Askøyhallen som utvides i 2024, samt  fotballbaner), skoler (barneskole 600 elever, ungdomsskole 630 elever, voksenopplæring 200 elever og videregående skole 500 elever). Fylkeskommunen skal bygge ny videregående skole i området, der elevtallet skal økes fra ca. 500 til ca. 1000. Kommunen bygger i samarbeid med fylkeskommunen kultursal med 340 seter. Askøy kulturskole har lokaliteter i tilknytning til ungdomsskolen. I tillegg er her helsetjenester, med bl.a. sykehjem, legevakt og helsestasjon – totalt ca. 200 ansatte.

Planen har redusert antall overflateparkeringsplasser fra ca. 300 til 200, og legger opp til at en i større grad skal reise kollektivt, sykle eller gå til området.

Kontrakt for arbeidet er nå signert med entrepenøren Bertelsen & Garpestad AS, og byggefasen er i gang. 

Foto: Google Streetview