Fv. 5216 Håkonshellavegen: Alvøen–Myraskjenet, gang- og sykkelveg

Bergen kommune, Laksevåg

  • Tiltaksområde: Gange, Kollektiv, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel, Kollektiv
  • Kostnad: 142500
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: Våren 2024

Arbeidet med Fv. 5216 Håkonshella, fra Alvøen til Myraskjenet, startet opp i september 2022.

Dette er den siste delstrekningen i området som er helt uten eksisterende tilbud som fortau, gang og sykkelveg eller busslommer.

Strekningen er skoleveg for barn ved Alvøen og Mathopen skoler, og er forbindelsen til Alvøen idrettspark med aktivitet både på dag- og kveldstid. Standarden på vegen gjør den lite egnet til å trafikkeres av myke trafikanter og det er registrert flere ulykker på strekningen. 

Vegen er sterkt trafikert, med rundt 3900 kjøretøy hver dag. 

Prosjektet innbefatter

• Etablering av en viktig «missing link» i tilbud til
myke trafikanter
• Langsgående gang- og sykkelveg på 3 meter adskilt med 3 meter rabatt (kantsteinsskille på de smaleste partiene.)
• Oppgradering av holdeplasser for buss med busslommer og leskur
• Utvidelse av eksisterende kjøreveg til to kjørefelt på 2,75 meter + skulder, slik at to busser kan møtes uten problemer. 

Foto: Google Streetview