Infrastruktur Paradis

Bergen kommune, Fana

 • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Gange, Kollektiv, Trafikksikkerhet
 • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel, Kollektiv
 • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler, Statlige programområdemidler
 • Status: Utbyggingsfasen

Miljøløftet utvikler Paradis som knutepunkt for kollektiv.

I tråd med kommuneplanens arealdel satser Bergen på  knutepunktsutvikling, med særlig vekt på bybanestoppene.  På Paradis planlegges fremtidig infrastruktur og vegnett for å styrke Paradis som knutepunkt. Første konkrete byggeprosjekt er ny gang- og sykkelveg med en bro over Nesttunveien og Bybanen.

Slik blir den: Paradis bro blir 42 meter lang og skal etter planen løftes på plass sommeren 2024. Illustrasjonsfoto: Consto

Paradis bro blir produsert i materialet fibre-reinforced plastic (FRP), eller kompositt på norsk. Broen blir med sine 42 meter verdens lengste komposittbro. Kompositt er nærmest vedlikeholdsfritt, gir lavt klimaavtrykk i produksjon og veier lite. 

Vestland fylkeskommune og entrepenøren Consto har nå startet produksjonen av Paradis bro. Broen blir støpt i Arendal, hos produsenten Csub. 

Den skal så transporteres til Bergen og løftes på plass sommeren 2024. 

Les mer om Paradis bro her. 

Knutepunktsutvikling bidrar til at Bergen blir en tettere by og gjør at befolkningen ikke blir like avhengig av bil til daglige gjøremål. Tiltaket svarer derfor godt til Miljøløftets mål om høy arealutnyttelse i sentrale områder og ved viktige knutepunkter for kollektivtrafikken.

Prosjektet bidrar til:

 • Å tilrettelegge for attraktive alternativer til personbiltransporten.
 • Å sikre god gang/sykkeladkomst til både skole, naboer og dagligvarehandel.
 • Å få tilpassete løsninger for næringstransportens behov i området
 • Å styrke grunnlaget for kollektivtrafikken.

Tiltak i prosjektet:

 • Det skal etableres en 40 m lang ny gang- og sykkelbru av kompositt over Nesttunveien og bybanesporet. Dette bedrer fremkommeligheten for myke trafikanter i området, men sikrer også lettere tilkomst til bybanen og kollektivtilbudet.
 • Gang- og sykkeltilbudet fra Statsminister Michelsens veg til Tunvegen oppgraderes.
 • Det etableres en ny forbindelse for myke trafikanter mellom Tunvegen og Jacob Kjødesveg.
 • Bussholdeplasser ved Paradis skole blir oppgradert.
 • Forbedring av trafikksituasjonen ved Paradis skole, og etablering av sikre krysningspunkt for myke trafikanter.
 • Oppgradering av vann og avløp, overvann og elektro til dagens standard.​
 • Legge til rette for sosiale soner, blant annet i Allmenningen.