Kong Oscars gate

Bergen kommune, Bergenhus

  • Tiltaksområde: Annet, Areal- og knutepunktsutvikling, Miljøvennlig teknologi og innovasjon, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Oktober 2018

Opprustingen av Kong Oscarsgate startet opp høsten 2016 og ble ferdigstilt i oktober 2018. Prosjektet omfatter gateløpet fra Vetrlidsalmenningen til Nygaten.

Gaten er utformet som sambruksområde, eller "shared space", en blanding av gate og plass som gir åpnere og mer trivelige byrom, der det å oppholde seg er like viktig som det å komme seg fram.

Det er etablert en ti-tonns vei, erstattet vannrør og tilhørende kummer, og etablert rør for bossnett i store deler av gaten. Samtidig har gaten fått på plass ny overvannshåndtering for å ivareta de verneverdige grunnforholdene i området. Det er også etablert ny og bedre belysning av hele gatestrekket for økt brukervennlighet og sikkerhet.