Delstrekning sykkel - Festningskaien til Sandviksveien

Delstrekningen er ca. 1,7 km. lang. Det etableres et gjennomgående sykkeltilbud og gangtilbudet oppgraderes.

DSS oversiktskart

Dokumentene vil bli lagt ut her, når planforslaget er formelt sendt over til byrådsavdelingen i løpet av 31. mars 2023.

De viktigste endringene etter høringen, er oppsummert i fagnotatet som er utarbeidet av plan- og bygningsetaten.

Biltrafikken i Sjøgaten blir betraktelig redusert som følge av stenging av Bryggen og eventuelt Torget. Planen prioriterer gående og syklende, og bedrer forholdene for opphold langs gaten. Dette gir mulighet for å endre Sjøgaten fra gjennomfartsåre til bygate. Opparbeiding med gode kvaliteter bidrar til at gaten i større grad oppleves som en del av Bergen sentrum, og fremhever kulturminnene i området.

Hovedsykkelruten etableres som sykkelfelt fra Festningskaien til krysset mellom Sjøgaten og Sandviksveien. Her er trafikken liten og farten lav. I Sandviksveien nord for Sandvikstorget er trafikken større, og her etableres sykkelveg. Hele strekningen vil ha tosidig fortau.

Opprusting av Sandvikstorget, Rosegrenden og ny utforming av gaten er samordnet med områdeplan for ny utbygging på Kristiansholm.

Les mer og se dokumentene i planforslaget for DSS og de andre delstrekningene her.

Les mer om