Fløyfjelltunnelen, rigg- og anleggsområde

Reguleringsplanforslaget gjelder «Fløyfjelltunnelen, rigg- og anleggsområde i Sandviken», på området kalt «Saltimporttomten» etter bedriften som brukte tomten i en årrekke.

PrinsippskissePrinsippskisse som viser planen for anleggstunnel og rigg- og anleggsområde på saltimporttomten.

Se dokumentene i vedtatt plan for DSFF her.

Reguleringsplan for anleggstunnel og rigg- og anleggsområde på Saltimporttomten, er en plan for å sikre raskere gjennomføring av Fløyfjelltunnelens forlengelse, og vil også ha stor betydning dersom søndre/eksisterende del av Fløyfjelltunnelen til Nygårdstangen skal oppgraderes til fullgod standard.

Reguleringsplanen legger opp til at overskuddsmasser fra tunnelene kan fraktes ut via sjøveien med lekter. Frakt via sjøveien reduserer belastningen på vegnettet og de negative konsekvensene det gir. Dette er også en fordel for samfunnsnyttig bruk av massene dersom de kan brukes for utfylling i sjø.

Fordelene ved reguleringsplanen må veies mot de ulemper nabolaget får i anleggsperioden, samt at utbygging av arealet til mer bymessig bruk må vente. Det er nærhet til anleggsområdet for naboer, og særlig støy i anleggsfasen som er de mest utfordrende konsekvensene av planen. Det er utarbeidet en egen rapport knyttet til støy, vedlegg C1 og en helsekonsekvensutredning, vedlegg F5 til fagnotatet.

I forbindelse med Statens vegvesen sitt prosjekt for oppgradering av eksisterende Fløyfjelltunnel, er det utarbeidet et tilleggsnotat, som oppsummerer virkninger for trafikk, støy, støv og luftforurensning, lysforurensning, og vibrasjoner og rystelser.

Planen regulerer til midlertidig bruk, og tilbakeføres til utbyggingsformål etter at anleggsarbeidene er ferdigstilt.

Les mer og se dokumentene i planforslaget for denne planen og de andre delstrekningene her.

Les mer om