Spørsmål og svar

I sommer blir det endret kjøremønster over Torget og Bryggen. Målet med tiltaket er å få ned gjennomgangstrafikken i sentrum. Det innebærer at deler av sentrumstrafikken nå må kjøre via Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget og Bryggen. Under finner du et utvalg vanlige spørsmål og svar.

Fordi evalueringen av stengingen i fjor viser at fordelene er større enn ulempene. Ved å flytte rundt 10 000 bilreiser for dagen ut av sentrum, blir sentrum mer tilgjengelig for gående og syklende. Det blir mindre støy og mindre forurensing, og framkommeligheten for kollektivtrafikk, taxier og den resterende biltrafikken blir bedre. Samtidig har ikke trafikken økt i særlig grad ved å bruke Fløyfjellstunnelen som omkjøring.

Endret kjøremønster blir innført natt til lørdag 3. juli, og varer frem til og med søndag 15. august.

Torget blir stengt for privatbiltrafikk og motorsykler i begge retninger.  Bryggen stenger i sørgående retning (ved Sandbrogaten), men det blir mulig å kjøre inn Øvregaten og Vetrlidsallmenningen, og nordover igjen langs Bryggen. Nordre del av Kong Oscars gate er stengt. Det betyr at gjennomgangstrafikk som normalt går over Torget/Bryggen må kjøre Fløyfjellstunnelen. I tillegg blir en del gater i Fjellsiden (blant annet Bispengsgaten, Brattlien/Leitet og Ole Irgens’ vei) stengt for gjennomgangstrafikk.

I fjor var det registrert trafikkøkning noen steder i Fjellsiden, særlig i Bispengsgaten. En del av disse gatene blir nå skiltregulert med stengt for gjennomgående biltrafikk. Beboere, og personer med annet ærend til eiendommene, kan kjøre som vanlig. 

Ja. Alle beboere og besøkende med eiendommer og adresser i gatene som er stengt for gjennomkjøring, har tillatelse til å kjøre dit. Skiltingen er gjort for å hindre gjennomkjøring. 

 

  • Flytte 10 000 biler ut av sentrum gjør det enklere for alle trafikant grupper
  • I tråd med Miljøløftet sine mål
  • Det blir enklere og tryggere for myke trafikanter
  • Byrommet blir triveligere og grønnere

Gjennomgangstrafikken blir flyttet ut av sentrumsgatene og inn i hovedveinettet rundt sentrum. Tilgang til Bryggen for privatbilister er fra nord side og det er da mulig å kjøre Øvregaten og Vetrlidsallmenningen for å komme frem. Trafikk til Kong Oscars gate/Vågsbunnen vil gå via Domkirkegaten. Det er etablert gjennomkjøring forbudt i aktuelle gater i fjellsiden i prosjektperioden.

Kollektiv og taxi har mulighet til å kjøre over Torget/Bryggen som vanlig.

Mopeder kan kjøre over Torget og Bryggen, siden de ikke har lov til å kjøre gjennom Fløyfjellstunnelen.

Motorsyklene må følge det samme kjøremønsteret som bilene. Det betyr at de ikke kan kjøre over Torget/Bryggen, men må via Fløyfjellstunnelen.

Det er kjøretilgang til hele sentrum, slik at det er mulig å få varer frem til butikker, spisesteder og hoteller. Bryggen vil være åpen for varetransport hele tiden. For Torget og Kong Oscars gate er det tilgang for varetransport alle dager mellom kl. 05.00 og 15.00.

Det er kun politiet som kan innvilge dispensasjon for kjøring i strid med vedtatt skilting. Som hovedregel vil det ikke bli gitt unntak fra å følge endret kjøremønster. I helt spesielle tilfeller kan dispensasjon for gjennomkjøring over Torget/Bryggen imidlertid vurderes ved søknad til politiet. Merk at det også er ulovlig og i strid med vedtatt skilting å levere varer på Torget og i nordre del av Kong Oscars gate utenom i det fastlagte tidsrommet fra kl. 05.00 til kl. 15.00.

Det vil være trafikk dirigenter til stede på stengepunktene slik at det på kort varsel vil være mulig å tildekke skilt og åpne Torget/Bryggen for vanlig trafikk.

Det vil bli satt ut informasjonsskilt på faste plasser som benyttes i bergensområdet til å informere om endringer i kjøremønster.

Javisst! Alle gater, eiendommer og parkeringsplasser er tilgjengelige med bil som normalt. Forskjellen er at deler av den sentrumsrettede trafikken må kjøre via Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget og Bryggen. Unntaket er østsiden av Torget og nordre del av Kong Oscars gate som med stengningen over Torget ikke er tilgjengelig for vanlig biltrafikk (kun varetransport), men her er det heller ikke tilgjengelig parkering ellers i året.

Gjør deg kjent med kjøremønsteret, og vurder hvilken vei det er best å komme inn i sentrum fra, basert på de gjøremålene du har. Hele sentrum er fortsatt tilgjengelig med bil, men du må i noen tilfeller kjøre via Fløyfjellstunnelen for å komme dit du skal. 

Tall fra fjoråret viser at omkjøringen via Fløyfjellstunnelen ga forholdsvis lite ekstra trafikk. Økningen i i total kjørelengde var på 3,3%, mens økningen i total reisetid var på 0,5%. For gjennomgangstrafikken er det stort sett kjappere å kjøre Fløyfjellstunnelen enn gjennom sentrum. Størst ulempe var det for beboere i Indre Sandviken som måtte kjøre Fløyfjellstunnelen for å komme til andre deler i sentrum. Men totalt sett var altså trafikkøkningen liten. Samtidig førte tiltaket til 10 000 færre bilreiser i Bergen sentrum og en nedgang i støy og forurensing i bymiljøet.

Du kjører Fløyfjellstunnelen i nordlig retning, tar første avkjørsel til høyre. Deretter kjører du under motorveien tilbake i motsatt retning og tar av til Sandviken. Selv om Bryggen er stengt er Øvregaten og Vetrlidsallmenningen åpen for trafikk nordfra. Men Torget og nordre del av Kong Oscars gate er stengt, så når du skal hjem igjen må du returnere samme vei som du kom.

Du kjører nord til Fløyfjellstunnelen, følger den sørover og tar avkjørselen til sentrum rett etter tunnelen. Du kan også ta av til sentrum via avkjørselen mot Sotra og deretter følge skilting mot Jekteviken.