Stadig mer miljøvennlige reisevaner

Fortsatt reduksjon i andel bilførere, og fortsatt økning i andel kollektivpassasjerer. I tillegg vinner sykkelbruken igjen terreng. Det viser tall fra reisevaneundersøkelsen i Bergen kommune og Bergensregionen i 2019.

Tallene stemmer godt overens med de andre tellingene som ble gjort av partene i Miljøløftet i fjor, før Korona-utbruddet inntraff.

Stabil, positiv utvikling på kollektiv

Sammenlignet med de foregående årene viser 2019-tallene for Bergen kommune en økning i andelen reiser med kollektiv til 18 prosent i 2019 fra 15 prosent i 2014. For hele Bergensregionen er økningen fra 13 til 16 prosent. Skyss har gode tellemetoder for kollektivtrafikken som også viser solid passasjervekst. Dette viser at både Bergen kommune og hele Bergensregionen har en svært positiv utvikling i antallet kollektivreisende.

Sykkelbruken øker

Ekstra gledelig er det at sykkelen igjen vinner terreng, og går opp fra 3 til 4 prosent i Bergen kommune. Ferske, lokale sykkeltellinger i Bergen etter utbruddet av covid-19, kan tyde på at denne trenden nå er enda mer forsterket. 

Fortsatt tar nesten en av fire beina fatt når de reiser i Bergen kommune, men gangeandelen i 2019 har hatt en liten nedgang på to prosentpoeng sammenlignet med 2014. Ser man hele Bergensregionen under ett, gjøres hver femte reise til fots i 2019.

Færre kjører og har tilgang til bil

I tallene fra RVU-en blir andelen bilførere i Bergen kommune stadig lavere enn i 2014, da den lå på 44 prosent. I 2019 er andelen bilførere 42 prosent i Bergen kommune, og 47 prosent i Bergensregionen. Samtidig ser vi at andelen husholdninger med tilgang til bil går ned. Denne trenden gjelder alle storbyområdene. I 2019 bor hver fjerde innbygger i Bergen kommune i en husstand uten tilgang til bil.

Bergensregionen har best tilgang til elbil på landsbasis

I Bergensregionen er veksten i elbil stor. Mens bare fire prosent av de som hadde bil i 2014, hadde elbil, er dette tallet økt til 26 prosent i 2019. Bergensregionen er dermed den regionen der flest har tilgang til elbil. Til sammenligning er andelen bileiere som har tilgang til elbil 19 prosent i Oslo/Akershus, 19 prosent på Nord-Jæren og 17 prosent i Trondheimsområdet.

Nesten en av tre reiser kollektivt til jobb

Ser vi på kun arbeidsreiser i Bergen kommune, reiser 29 prosent med kollektiv, og åtte prosent sykler. For Bergensregionen er tilsvarende tall 26 prosent som reiser med kollektiv og seks prosent som sykler. Kun Oslo har høyere andel arbeidsreiser med kollektiv enn Bergen, med 49 prosent i Oslo kommune. Samtidig ser vi at andelen som har tilgang til gratis parkering i Bergen kommune går ned fra 65 prosent i 2014 til 61 prosent i 2019.

Om RVU

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen intervjuer personer om deres reisevaner. En får da en verdifull oversikt over reisevaner og reisestrømmer, samt utviklingstrekk over tid. Det foreligger også tilleggsutvalg i en del større byområder for å få mer signifikante resultat hvor dette er ekstra viktig, dette gjelder blant annet i de fire største byområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren.  For Bergensregionen gjelder dette i tillegg til Bergen også Askøy kommune, og de tidligere kommunene Os, Fjell, og Lindås. Undersøkelsen tar for seg transportmiddelbruk på den daglige reisen, samt befolkningens tilgang til transportressurser som bil, sykkel og parkering.