Gåstrategi og sykkelstrategi for Bergen er nå ute på høring

Bergen skal bli en bedre by for gående og syklende, og nå har du muligheten til å komme med merknader og spørsmål til dette arbeidet.

Frist for å sende inn merknad er 25. oktober. 

Gåstrategi for Bergen 2019 - 2030 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2030 er ’Gåbyen’ hovedmålet for den aktive byen. Å få flere til å gå bidrar til å skape en mer menneskelig, inkluderende og likestilt by, der psykisk og fysisk helse styrkes. Samtidig gir flere gående en mer klimavennlig by, god trafikksikkerhet og lettere tilgjengelig kollektivtransport.

Les Gåstrategi for Bergen 2019 - 2030

Sykkelstrategi for Bergen 

Strategiens visjon «Det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen» skal være en rettesnor for arbeidet med strategiens hovedmål: Flere skal sykle mer. Trafikksikkerhet ligger som et premiss for strategien. Økt sykkelandel må ikke føre til økning i alvorlige ulykker.

Les Sykkelstrategi for Bergen 2019 - 2030 

 Send inn merknad elektronisk til de de to strategiene via lenkene under.

Send inn merknad