Gate bilde med bybanen kjørende mot sør i Bjørnsonsgate

Fortetting lang bybanen

Et høykvalitets, skinnegående kollektivtilbud signaliserer at området vil ha god mobilitet og aktivitet i uoverskuelig framtid. Denne forutsigbarheten er viktig for byutviklingen.

Når det etableres flere boliger og arbeidsplasser langs bybanetraseen, bygger en også opp om passasjergrunnlaget for framtiden og flere vil kunne velge å reise kollektivt, sykle og gå i en tettere by.

Arealforbruket per innbygger i Bergensområdet er høyere enn i tilsvarende byregioner. Befolkningen i regionen forventes å øke i årene framover. For å begrense presset på areal og transportsystemet er det vesentlig at befolkningsveksten kommer som fortetting sentralt i regionen, at det er god balanse mellom bolig og næring, og at kollektivsystemet forsterkes.

Bybanen svarer på disse målsetningene. En av de virkelig store effektene utbyggingen av Bybanen har hatt i Bergen, er stimulering til en ønsket fortetting og byutvikling langs traséen.

Det er investert mange ganger verdien av Bybanen i utbygging av nye boliger, offentlige bygg og næring langs traséen fra Byparken til Flesland. Nærhet til Bybanens holdeplasser har blitt et kvalitativt fortrinn for både virksomheter og boligområder, og traséens tydelighet og lave terskel for bruk har åpnet for nye transportvaner hos befolkningen. Mange av holdeplassene har bidratt til stedsdannelse, og har gitt en viktig identitet til nærområder. Disse forholdene har igjen dannet grunnlag for videre utbygging.