Bilde som viser AutoPASS-skilt med nye takster på Florida i Bergen

Ofte stilte spørsmål om bompenger

Her finner du en rekke spørsmål og svar som handler om Miljøløftet og bompenger. Det handler om bomstasjoner, takster, hva pengene skal brukes til og svar på mange flere spørsmål som ofte blir stilt.

Hvor skal det bygges bomstasjoner?

 • Det skal bygges 15 nye bomstasjoner i Bergen.
 • Bomstasjonene skal være tette for å unngå snikkjøring (se kart under).
 • Med de 14 eksisterende bomstasjonene vil det være til sammen 29 bomstasjoner i Bergen.

 

Hvor skal de nye bomstasjonene stå, mer nøyaktig?

 

 • Fv 243 Tellevikvegen, retning sørover 
 • E16 Arnavegen, på veg inn mot rundkjøringen i Vågsbotn retning nord 
 • Fv 267 Åsamyrane, ved Plantasjen, retning vest 
 • E 39 Åsaneveien, motorveien like før IKEA, retning vest 
 • Fv 555 Bergen sentrum, på Strandkaien, retning Nordnes
 • Fv 585 Bergen sentrum, Småstrandgaten,  retning Torget
 • Rv 555 Sotraveien, like før tunnelinnslaget på motorveien etter avkjørselen til Loddefjord, retning øst 
 • Fv 558 Lyderhornsveien, like etter rundkjøringen ved Vestkanten, retning Tennebekk
 • Fv 556 Straumeveien, like før rundkjøringen ved Krambua før Fjøsangerveien, retning nord 
 • Fv 580 Hardangervegen ved Grimevatnet, retning mot Midtun
 • Rv 580 Fritz C. Riebers vei. På motorveien før Troldhaugtunnelen retning nord 
 • Fv 179 Steinsvikvegen, like ovenfor Steinsvika, retning mot Rå
 • Fv 582 Fanavegen, etter avkjørsel fra motorveien mot Skjold retning nord 
 • Rv 580 Flyplassvegen, like ved Skeievatnet, retning øst
 • Fv 172 Skagevegen, like før Møsåsen, retning mot Skeie

Når skal de nye bomstasjonene begynne innkreving?

Dette er ikke avklart ennå.

Hvorfor er bomstasjonene forsinket? 

Årsaken er at leveransen av det tekniske utstyret er forsinket. 

Hvilke konsekvenser får dette for Miljøløftet?

Rent praktisk betyr det at innkrevingen fra de nye bomstasjonene ikke kan igangsettes så tidlig som forutsatt. 

Betaler jeg både når jeg kjører inn og ut av bomstasjonene?

Du betaler bare bompenger når du passerer en bomstasjon i retning sentrum. 

Timeregelen gjelder, det betyr at du kan passere så mange bomstasjoner du vil i løpet av en time, men du betaler bare for en passering. Dersom du passerer flere bomstasjoner i løpet av en time vil du bli belastet for den dyreste passeringen. 

Husk at timesregel, månedstak og 20 prosent rabatt kun oppnås med gyldig AutoPASS-avtale. 

Hvorfor skal bomstasjonene stå akkurat der?

 • Fange opp trafikk som ikke betaler i dag og hindre omkjøringsmuligheter med så få bomstasjoner som mulig. 
 • Redusere trafikk i og mellom bydelene i tråd med målet om redusert trafikkvekst i bydelene

Når skal det bygges bomstasjoner og når starter innkrevingen?

 • Statens vegvesen startet bygging av de nye bomstasjonene sommeren 2018. De skulle etter planen starte innkreving 01.01.2019, men er forsinket. 


I de eksisterende bomstasjonene vil de nye indeksregluerte takstene gjelder dra 01.01.2019 og stasjonene vil fortsette å kreve inn som normalt. 

Hva er rushtidsavgift og hvorfor innførte Bergen det?

Rushtidsavgift betyr at det er dyrere å passere bomstasjoner mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 på hverdager. 

Formålet er mindre biltrafikk og mindre bilkøer i rushet. Mindre bilkøer betyr bedre framkommelighet for trikker og busser, noe som igjen gjør kollektivtilbudet mer attraktivt. Rushtidsavgift er også et virkemiddel for å redusere lokal luftforurensning og for å bedre luftkvaliteten. Bergen innførte rushtidavgift i februar 2016.  

Gjelder rushtidsavgift for alle bomstasjonene? 

Nei. Rushtidsavgiften gjelder kun i de eksisterende bomstasjonene (se kart over markert med grått). 

Jeg har ikke bombrikke. Hvordan kan jeg bestille det?

Det regionale bompengeselskapet Ferde AS er ansvarlig for innkreving av bompenger. Her kan du inngå avtale og få bombrikke.

Omlag 90 prosent av bilister i Bergen har AutoPASS brikke. 

Hvorfor viser AutoPASS-skiltene kun to takster?

Skiltene viser høyeste takst i hver takstgruppe, diesel for kjøretøy under 3,5 tonn og Euro 1-5 for kjøretøy over 3,5 tonn.
Grunnen til at skiltene viser kun to dyreste takstene er både av hensyn til trafikksikkerhet, lesbarhet for bilistene og hensynet til omgivelsene på veikanten. Hva som står på skiltene har ikke noe å si for hva du belastes. Informasjon om bilen din er lagret i AutoPASS-systemet og sikrer at du blir belastet for korrekt beløp. 

Hva skjer med eksisterende bomstasjoner?

De eksisterende bomstasjonene skal fortsatt være i drift. Når de nye bomstasjonene er ferdig starter arbeid med å skifte ut teknisk anlegg for eksisterende bomstasjoner slik at alle får samme tekniske løsning og utseende.

Hvordan vil de nye bomstasjonene se ut?

De nye bomstasjonene vil se ut som på bildet under. De eksisterende bomstasjonene skal på sikt skiftes ut slik at også de blir seende slik ut: 

Hva er dagens takster (gyldig til og med 31.12.2018)?

Du kan se oversikten over takster i tabellen under eller i dette vedlegget 

Brutto bompengeinntekter fram til 2038 er beregnet til 20,1 mrd milliarder kroner.

Årlige inntekter i snitt beregnet til ca. 1 milliard kroner. 

Hva er de nye indeksregulerte takstene som trer i kraft 01.01.2019? 

Bompengetakstene i Bergen indeksreguleres 1. januar 2019 i tråd med veksten i konsumprisindeksen. For personbiler går prisen opp med én krone utenfor rush og to kroner i rushtiden for både diesel og bensinbiler.  

Takstgruppe 1*: 

 

Utenfor rush

I rush

Bensin

25

51

Diesel

30

56

*Kjøretøy i takstgruppe1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får 20 prosent rabatt. 

Takstgruppe 2:

 

Utenfor rush

I rush

Euro V og eldre

70

123

Euro VI

37

75

Prisene er justert i tråd med utviklingen av konsumprisindeksen siden 2017, cirka 2 prosent per år. Totalt 4 prosent fra 2017 – 2019. Justeringen av takstene i tråd med prisveksten er hjemlet i Prop. 11S (2017-2018). 

Er det rabatter og passeringstak?

Ja, det er det. 

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 (under 3500 kg) får 20 prosent rabatt med brikke og gyldig avtale.
 • Tunge kjøretøy over 3500 kg får ikke rabatt.
 • Alle kjøretøy vil få passeringstak på 60 passeringer per måned.
 • Timeregel gjelder fortsatt.

Kan jeg få fritak fra betaling i bomstasjonene?

Nei, som hovedregel kan du ikke det, men det er noen unntak. Følgende trafikantgrupper skal ikke betale bompenger:

 • Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy.
 • Elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet.
 • Forflytningshemmede (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.) Disse kjøretøyene må imidlertid ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få fritak.

Får jeg fritak for bompenger når jeg leverer og henter barn i barnehage innenfor kommunegrensen?

Nei. Dersom du må passere en bomstasjon på vei til eller fra barnehagen må du betale bompenger.

Jeg har el-bil, må jeg betale i bomstasjonene?


Nei. Elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet skal ikke betale bompenger. Men når elbilandelen i Bergen passerer 20 prosent vil også elbiler betale bompenger.  I oktober var andelen på 19,93 prosent. Det antas at elbil-andelen vil nå 20 prosent innen utgangen av 2018. 

Endelig avklaring av når elbiler skal begynne å betale vil bli kunngjort. Kunngjøring av nye takster vil skje 4-6 uker før innføring. 

Jeg har hybridbil, hva skal jeg betale?

 • Ladbare hybridbiler får takst som en bensinbil, uavhengig om den bruker diesel eller bensin.
 • Hybridbiler som ikke er ladbare og bruker bensin betaler bensinpris, mens de som bruker diesel betaler dieselpris.

Hva skal en personbil betale til og med 31.12.2018?

 • Dieselbiler: Uten rabatt: 29 kr pr passering utenfor rushtiden.
 • Dieselbiler: Med rabatt: 23,20 kr pr passering utenfor rushtiden.
 • Bensinbiler: Uten rabatt: 24 kr pr passering utenfor rushtiden.
 • Bensinbiler: Med rabatt: 19,2 kr pr passering utenfor rushtiden. 
 • Husk timeregel og betaling for maks 60 passeringer hvis du har brikke.
 • Du får ikke rabatt eller maks passeringstak uten brikke.

Hva blir maksimal månedlig og årlig bombetaling for en personbil med dagens takster?

 • Diesel: Du betaler maks 2592 kroner per måned med rabatt hvis alle passeringer er i rushtiden. Dette tilsvarer 31 104 kroner i året. 
 • Bensin: Du betaler maks 2352 kroner per måned med rabatt hvis alle passeringer er i rushtiden. Dette tilsvarer 28 224 kroner i året. 
 • Merk at du skal være på veien mer enn 2,9 gang pr. arbeidsdag i rushtiden dersom summen skal bli så høy som nevnt over. Siden det er timeregel betyr det at du må kjøre omtrent hele tiden i de 4,5 timene rushtiden varer i løpet av en dag, for at alle passeringene du betaler for skal være i rushtiden.

Hva betaler jeg dersom jeg kjører til og fra jobb gjennom en bomring med dagens takster?

 • En dieseldrevet personbil som passerer en bomring i rush til og fra jobb (to ganger daglig i rushtiden, 230 arbeidsdager per år), vil med rabatt få årlige kostnader på 19872 kroner.
 • En bensindrevet personbil som passerer en bomring i rush til og fra jobb (to ganger daglig i rushtiden, 230 arbeidsdager per år), vil med rabatt få årlige kostnader på 18032 kroner.

Hva går bompengene til?

Det samlede bompengebidraget frem til 2038 er beregnet til å være 20, 1 milliarder kroner. Altså drøyt 1 milliard kroner i året brutto: Av disse går:

 • 11 milliarder til investeringer i ny infrastruktur.
 • 7,4 milliarder til låneavdrag og rentekostnader.
 • 1,6 milliarder til innkrevingskostnader.

Hva får vi for bompengene?

 • Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen
 • Bybanen byggetrinn 5 til Åsane
 • Hjellestadvegen, veg og sykkelveg med fortau
 • Kolletivløsning mot vest

Vi får også

 • Mindre køer
 • Bedre luftkvalitet
 • Alternativer til å bruke bil
 • Mer effektiv og forutsigbar trafikkavvikling
 • Mindre støy
 • Mer plass til mye trafikanter 

 

I tillegg betaler vi fortsatt for realiserte prosjekter. 

Her er et utdrag av prosjekter som gir et bilde av omfanget. Listen er ikke uttømmende

Større vegprosjekt:

 • Ny firefelts veg mellom Dolvik og vestre innfartsåre ved Liavatnet:
 • Byggetrinn I: Dolvik-Sandeide, ca 2,5 km, åpnet 2010
 • Byggetrinn II: Sandeide-Liavatnet, ca 4,5 km, åpnet 2015

 

Mindre vegtiltak:

 • Midttun–Hop
 • Sædalsveien
 • Rundkjøring ved Straumevegen
 • Fjøsangervegen-Fabrikkgaten
 • Firefelts veg Sørås–Hop

 

Kollektivtiltak - typiske tiltak:

 • Terminaler
 • Kollektivfelt
 • Holdeplasser
 • Mindre fremkommelighetstiltak
 • Snuplasser etc.

 

Miljøtiltak/ Gateopprusting

 • Strandgaten
 • Vågsalmenningen øvre del
 • Østre Nesttunvei
 • Foreningsgaten
 • Strandkaien og Østre Muralmenningen
 • Ytre Arna sentrum
 • Kong Oscarsgate

 

   Trafikksikkerhet, typiske tiltak: 
 • Sikring av skoleveger
 • Nedsatt fart, fartshumper og puter
 • Utbedring / oppsetting av rekkverk
 • Etablering av fortau
 • Etablering av tryggere kryssingspunkt
 • Etablering av gatebelysning etc.

 

Gang- og sykkelveg: 

 • Vadmyra – Hetlevik
 • Sykkelveg med fortau Fyllingsdalsvegen, Allestadvegen- Skarphaugen
 • Sykkelveg med fortau Salhusveien
 • Sykkelkryssing over Solheimsgaten
 • Skilting og oppmerking sentrale strøk
 • Sykkelveg med fortau Bjørgeveien, Straumeveien- Sandeide (1,1 km)

Hvorfor trenger vi Miljøløftet?

 • Bergen er blant byområdene i landet med størst befolkningsvekst.
 • Dersom alle skal komme seg trygt og raskt fram trenger vi smarte og miljøvennlige transportløsninger som gjør byen vår rustet for framtiden.

 

Du vil merke effekten av tiltakene i Miljøløftet ved at

 • Det blir enklere og tryggere å være syklist og gående.
 • Det blir flere avganger med buss og bane. 
 • Veiene blir tryggere og trafikkavviklingen mer effektiv.
 • Byrommene blir triveligere og grønnere med plass til flere mennesker og mindre biler.
 • Luften vi puster inn hver dag blir bedre.

Det er ikke mulig å reise kollektivt fra der jeg bor til der jeg jobber. Hva er alternativene mine?

 • Noen må fortsatt kjøre bil. Alle skal ikke reise kollektivt eller sykle.
 • Kjører du bil, kan reisen din bli mer forutsigbar og med mindre kø, når de som kan tar buss, tar bybane, sykler eller går.
 • Kan du kjøre utenom rushtidene (06.30-09.00 og 14.30-16.30) er prisen lavest.

Jeg trenger bilen på jobb, til handling, levering og henting i barnehage, på fritidsaktiviteter. Hvorfor må jeg betale bompenger hele tiden?

 • Du betaler bompenger når du kjører inn i en av bomstasjonene i retning sentrum. Timeregel hvis du kjører inn i flere. Du betaler ikke ut av ringen.
 • Kan du kjøre når du må, og ta buss, bybane, sykle eller gå når du kan?
 • Kan du kjøre utenom rushtidene (06.30-09.00 og 14.30-16.30) er prisen i bomringen lavest. 
 • Du må betale bompenger hver dag. Priser i rushtid gjelder mandag-fredag fra 06.30-09.00 og 14.30-16.30, utenom helligdager.

Hvorfor gjør Bergen dette? Er det bypakker i andre byer også?

 • Ja, det er det. Noen har kommet lenger enn andre, men det er igangsatt eller kommer lignende ordninger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Grenland og Glomma-området.
 • Krav til nullvekst kommer i alle storbyområdene i landet.

Hvorfor får Bergen de dyreste bompengene i hele landet?

Bergen får ikke de dyreste bompengene i landet, prisene i Bergen ligger mellom prisene i Stavanger og Oslo: 

 • I Stavanger koster det 22 kroner for personbiler utenom rush og 44 kroner i rush. De har ikke miljødifferensierte takster.
 • I Oslo er det også miljødifferensierte takster. For bensinbiler og ladbare hybrider koster det 45 kroner utenom rush og 55 kroner i rush. For dieselbiler koster det 50 kroner utenom rush og 60 kroner i rush.
 • 20% rabatt med gyldig AutoPASS-avtale gjelder også her.

Noen regneeksempler med dagens takster: 

 • Person som kjører dieselbil til jobb og betaler rushtidsavgift en gang per arbeidsdag i måneden (22 dager) og som i tillegg kjører én tur til per dag inkl. helger utenom rushtid (31dager) vil med gyldig AutoPASS-avtale betale 1670 kroner per måned. 

 • Person som kjører bensinbil til jobb og betaler rushtidsavgift én gang per arbeidsdag i måneden (22 dager) og som i tillegg kjører én tur til per dag inkl. helger utenom rushtid (31 dager) vil med gyldig AutoPASS-avtale betale 1458 kroner per måned.

    

 

Les mer om de nye takstene